Algemene Voorwaarden

Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om een Product te bestellen. Klant: de wederpartij van Parbobox met wie Parbobox een Overeenkomst aangaat. Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product. Partijen: Parbobox en Klant gezamenlijk. Parbobox: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant en onder de naam Parbobox, Rijtuigweg 67, 3071 ZA te Rotterdam, KvK-nummer: 69687064 Website: de website van Parbobox, te vinden onder de URL: www.parbobox.eu Product: zaken, welke Parbobox op haar Website aanbiedt, welke Klant kan bestellen.

Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (email)nieuwsbrieven, de Website, de bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst. Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten

De op de website aangeboden producten/gerechten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard hetzij rechtstreeks aan Parbobox, hetzij door de gehele bestelprocedure te doorlopen en te voltooien. Parbobox garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of vergissingen is

Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de overeenkomst geen gestand te doen geven.

Indien op de Website alcohol tot een van de aangeboden Producten behoort, zal in het geval van een bestelling en levering van dit Product, de bezorger om een legitimatie vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt in ieder geval tot 25 jaar. Indien niet aan het minimum leeftijdvereiste wordt voldaan, is onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven en zijn de bezorgkosten voor u.

Prijzen en betaling

Prijzen zoals genoemd op de website zijn in Euro’s en inclusief BTW. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, mits anders weergegeven. Parbobox is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen. Door de klant kunnen de verschuldigde bedragen op worden voldaan via de betaalwijzen aangegeven op de website www.parbobox.eu

Door een bestelling te plaatsen en de betaling af te ronden, geef de klant toestemming aan Parbobox om instructies en informatie te sturen naar de financiële instelling om betalingen van de klant zijn/haar rekening af te schrijven in overeenstemming met de voorwaarden van onze overeenkomst met de klant.

Leveringstermijn

De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief. Parbobox zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen. Wij bezorgen op het adres dat u in uw klantenaccount op onze website als bezorgadres heeft opgegeven.

Wijzigingen in afleveringsadres dienen minimaal drie (3) dagen voor de beoogde afleverdatum te worden gemeld per email info@parbobox.eu .

Wijzigingen in bezorgdatum en soort gerechten voor in de Parbobox dienen worden doorgegeven tot vrijdag* om 12:00u voor de geplande bezorgdatum via email info@parbobox.eu .

*Vrijdag na 12:00u worden de bestellingen gedaan voor de Parboboxen voor de volgende week

Indien op het beoogde moment van levering door de bezorger noch de klant noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de klant of bovenbedoelde aangewezen persoon de Parbobox niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat Parbobox vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de kwaliteit van de items in de Parbobox.

Indien persoonlijke overdracht van Parbobox niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de Parbobox bij één van de buren af te leveren(indien u het heeft aangegeven) of door voor de deur van de woning te plaatsen(indien u het heeft aangegeven). De bezorging op deze wijze komt geheel voor uw risico en Parbobox is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van producten.

Er wordt kaartje in uw brievenbus achter gelaten waar uw parbobox is geleverd.

Indien en voorzover Parbobox niet binnen 60 (zestig) dagen de bestelde Producten aan Klant kan leveren heeft de klant het recht, nadat Parbobox heeft laten weten de overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de overeenkomst te annuleren.

Herroepingsrecht

Er geldt geen herroepingsrecht voor de door u gekochte producten, omdat het bederfelijke waar betreft. De wettelijke uitzondering is dat er geen herroepingsrecht geldt voor producten die binnen de termijn va 14 dagen kunnen bederven.

Indien en voor zover naar mening van de klant de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de overeenkomst treedt de klant in overleg met Parbobox aangezien de geleverde
producten veelal dagverse/gekoelde producten betreffen, worden de spullen niet door de klant teruggestuurd naar distributiepunt van Parbobox.

Retourneren is alleen mogelijk indien:
Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Parbobox binnen 24 uur per email heeft laten blijken.

Klant hierbij minimaal het klantnummer, naam, hoofdafleveradres en een beschrijving van het gebrek vermeldt; Klant geen van producten van de levering heeft genuttigd

Indien na onderzoek van Parbobox blijkt dat de eigenschappen van het Product wel voldoen aan de overeenkomst zal Parbobox met klant in overleg treden.

Indien na onderzoek van Parbobox blijkt dat de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de overeenkomst heeft de klant recht op een vervangend Product, mits nog leverbaar. Mocht het vervangende product niet leverbaar zijn, dan heeft de klant recht op: óf het uitzoeken van een vervangend product ter waarde van een product welke niet bleek te voldoen.

Het verkozen product wordt en geleverd op een van de aangeboden aflevermomenten, welke schikt voor de klant óf restitutie van waarde van het Product hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst.

Herroepingsrecht Formulier

Aan: info@parbobox.eu

Ik/Wij ()________ deel delen () u hierbij mede dat ik/wij () onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst ()________ herroep/herroepen () Besteld op ()________ /Ontvangen op ()________ Naam/Namen klant(en) ________ Adres klant(en) ________ Handtekening van klant(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ________________ Datum ________ () Weghalen wat niet van toepassing is

Overmacht

In geval van overmacht is de Parbobox niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Parbobox is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, storingen bij de vervoersmiddelen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Verwerking persoonsgegevens

Indien en voorzover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om: de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven; de Klant te informeren over de leveringen; behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Parbobox. Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure en op de accountpagina van Parbobox en alleen als deze toestemming door de klant is verleend zal Parbobox deze uitingen sturen.

De klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Parbobox aan te passen bij onjuistheden. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden: Parbobox mag gebruik maken van uw e-mailadres, dat wij hebben ontvangen in verband met de verkoop van onze goederen of de levering van onze diensten. Dit omvat het recht voor het verwerken van het e-mailadres voor zowel het contract als het gebruik voor wettelijk toegestane marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om per e-mail te informeren over nieuws en aanbiedingen van Parbobox. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot dergelijke advertenties, zonder dat hiervoor kosten gelden, anders dan transmissiekosten overeenkomstig met de basistarieven. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze is gekoppeld aan dergelijke direct mail. Als u bezwaar hebt tegen de verwerking voor marketingdoeleinden, zullen we uw persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken (e-mail reclame). Het bezwaar kan vrij van vorm worden gemaakt. De contactgegevens zijn te vinden in de impressum of in het privacybeleid.

Aansprakelijkheid

(1) Parbobox is slechts aansprakelijk voor door de klant geleden zaak- en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van Parbobox, of indien sprake is van opzet of grove schuld van Parbobox of diens medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Parbobox verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

(2) Aansprakelijkheid van Parbobox voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

(3) Parbobox is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door u aan ons verstrekte onjuiste informatie en/of het verlies van jouw wachtwoord, en u vrijwaart Parbobox tegen eventuele aanspraken van derden.

(4) Parbobox is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door het niet opvolgen van door Parbobox gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, en u vrijwaart Parbobox tegen eventuele aanspraken van derden.

(5) Indien u heeft gekozen voor bezorging bij buren, voor de deur van uw woning of op andere wijze anders dan door persoonlijke overhandiging, komt die wijze van bezorging geheel voor uw risico. Parbobox is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van producten noch is Parbobox aansprakelijk voor door de klant hierdoor mogelijk geleden schade.

Toepasselijk recht, klachten en geschillen


Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt klant contact op met Parbobox, welk contact schriftelijk en per email kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen
worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. Parbbox zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

Overige bepalingen

Parbobox is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen. Indien en voorzover er voor de Bestelprocedure door Parbobox inloggegevens zijn verstrekt, draagt klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

Dataprivacy

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden: Parbobox kan uw e-mailadres, dat wij van u hebben verkregen in verband met de verkoop van onze goederen of de levering van onze diensten, alsmede direct marketing, in aanvulling op het contract verwerken in het kader van wettelijke voorschriften en om per e-mail te informeren over nieuws en aanbiedingen rond Parbobox. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot dergelijke advertenties zonder andere kosten dan de transmissiekosten onder de basistarieven. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze is gekoppeld aan dergelijke direct mail. Als u bezwaar hebt tegen de verwerking voor marketingdoeleinden, zullen we uw persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken (direct mail-advertenties). Het bezwaar kan vrij van vorm worden gemaakt. De contactgegevens zijn te vinden in de impressum of in het privacybeleid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Bezorging

    Laat je Parbobox op jou werk bezorgen

  • 30% KORTING OP PARBOBOX?

    Bestel de kortingspas